Battlefield 3

Bagnet na broń! Nadeszła rozwałka dziesięciolecia!
 Battlefield 3


O CO CHODZI
Battlefield 3 to strzelanka, w której wcielasz się w rolę żołnierza armii USA, walczącego przeciw międzynarodowym siłom terroryzmu. Grę podzielono na trzy niezależne tryby: jednoosobowy, dwuosobowy (co–op) i wieloosobowy. Pierwszy znudził nas po godzinie, drugi tylko rozbudził apetyt, zaś ostatni wgniótł nas w fotele i na długo pozostawił w tej niewygodnej pozycji!

NAJLEPSZY MOMENT
Trzęsienie ziemi, wybuchy, walące się budynki, naloty myśliwców czy przejażdżki czołgiem to tylko początek frajdy. Szata graficzna BF3 jest najbardziej realna ze wszystkich gier jakie znamy. Refleksy świetlne, cienie, odbicia, poruszanie się jednostek oraz dynamika rozgrywek do złudzenia przypominają nasz prawdziwy, pokręcony świat. 

REGULAMIN Konkursu PS3

§1
Postanowienia ogólne
1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004199, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 522-005-96-82 jest organizatorem konkursu „PS3”, zwanym dalej „Konkurs”.
2.    Konkurs promowany jest w miesięczniku CKM. Może być także promowany poprzez masowe wysyłki sms.
3.    Konkurs rozpocznie się w dniu 17.11.2011 i trwać będzie do 14.12.2011 do godziny 23:59.
4.    Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5.    Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w przekazie danych od operatorów sieci komórkowych do systemu firmy Teleaudio na skutek przeciążeń w sieciach komórkowych wywołanych dużym ruchem ani za jakość i ciągłość usług operatorów sieci komórkowych w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu SMS.

§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.    Marquard Media Polska Sp. z o.o. wraz organizuje Konkurs z nagrodami rzeczowymi.
2.    Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wysłać SMS pod numer 72207 (2zł/2,46zł z VAT) w treści wpisując kod nagrody zawarty w materiałach reklamowych.
3.    Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści PS3 pod numer 72207 otrzymują pytanie konkursowe. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Czas między otrzymaniem SMSa z pytaniem konkursowym i udzieleniem na nie odpowiedzi nie może być krótszy niż 57 sekund. Gdy czas odpowiedzi będzie krótszy niż 57 sekund, odpowiedzi zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę w rankingu. Odpowiedzi przesłane przez Uczestnika przed otrzymaniem pytania nie będą uwzględniane i nie będą traktowane przez Organizatora jako odpowiedzi prawidłowe.
4.    Czas odpowiedzi na każde pytanie konkursowe liczony jest od momentu wysłania do użytkownika smsa z pytaniem do momentu otrzymania sms’a z prawidłową odpowiedzią przez system Wykonawcy (czas sumaryczny).
5.    W odpowiedzi użytkownik otrzyma informację o poprawności odpowiedzi oraz informację, że laureat o wygranej zostanie powiadomiony sms-em lub telefonicznie.
6.    Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu na podstawie najkrótszego czasu odpowiedzi na pytanie konkursowe z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe. Pierwszych trzech uczestników, których czas odpowiedzi został zarejestrowany jako najkrótszy zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, otrzymuje nagrodę opisaną w ust. 1 a) paragrafu 3; kolejnych dwóch uczestników otrzymuje nagrodę opisaną w ust. 1 b) paragrafu 3 a kolejnych pięciu uczestników otrzymuje nagrodę opisaną w ust. 1 c) paragrafu 3.
7.    W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, jest zobowiązany wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie prześle danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
8.    W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca), jest zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody  (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.  Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcą nastąpi po zakończeniu konkursu i podejmowana jest nie więcej niż trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest ponownie - według opisanej procedury. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie - kwalifikacja uczestnika jest anulowana. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą wg. ww. procedury nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
9.    Jeżeli nagrodzony uczestnik nie spełni wymogów §2, punkt. 7 lub 8, kwalifikacja uczestnika jest anulowana. Nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
10.    W celu wydania zwycięzcy nagrody, zwycięzca jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania.
11.    Zwycięzcy zezwala na publiczne ujawnienie na stronie www.ckm.pl oraz w sms-ie zwrotnym do wszystkich uczestników konkursu swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
12.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o., Marquard Media Polska Sp. z o.o., TELEAUDIO Sp. z o.o., operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.). Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.
13.    W przypadku uczestnictwa w konkursie wbrew ograniczeniom określonym w punkcie 12 osoba ta nie nabywa prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązana są wygraną zwrócić
14.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień sms o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez sms
15.    Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.
16.    Wysyłając SMS'a na numer 72207 oraz 7057 osoba wysyłająca wyraża zgodę na otrzymywanie od Marquard Media Polska Sp. z o.o, Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. oraz jego Partnerów  informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.
17.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected], z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany w e-mailu numer telefonu komórkowego.
18.    Koszt wysłania SMS pod numer 72207 wynosi 2 zł netto/ 2,46 zł brutto; Koszt wysłania SMS pod numer 7057 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł brutto.
19.    Aby otrzymać nagrodę należy mieć ukończone 18 lat lub zgodę prawnych opiekunów na udział w konkursie.


§3
Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest:
a)    3 x zestaw: Konsola PlayStation 3 i grą Battlefiels 3 - wartość 1 nagrody – 1148 zł brutto
b)    2 x gra Forza Battlefiels 3 na PS3 – wartość 1 nagrody – 199 zł brutto,
c)    5 x gra Forza Battlefiels 3 na PC – wartość 1 nagrody – 129 zł brutto
2.    Nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową bądź kurierską do Zwycięzcy na podany przez Zwycięzcę adres. Nagroda zostanie dostarczone do zwycięzcy w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.
3.    Laureat jest zwolniony z opłaty podatku od nagrody, której wartość przekroczy 760 zł brutto. Podatek od nagrody zostanie opłacony przez sponsora nagrody.
4.    W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora Marquard Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa), skąd zwycięzca będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie  wysłana do zwycięzcy na jego pisemną bądź mailową prośbę przesłaną w ciągu 14 dniu([email protected]) , przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa zwycięzca.
5.    Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora przez lub do Organizatora w związku z Konkursem.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Uczestnika listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik nie ma roszczeń wobec Organizatora.
9.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.

§4
Postępowanie reklamacyjne
1    Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Teleaudio Sp. z o.o. wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Al. Jerozolimskie 81, kod pocztowy  02-001 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs PS3”, w terminie 14 dni od daty zakończenia danej Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
2    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
- Przewodniczący
- Zastępca Przewodniczącego
- Sekretarz
3    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
4    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
6    Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§5
Zmiany Regulaminu

Marquard Media Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów oraz modyfikowania go na potrzeby uruchamiania dodatkowych funkcjonalności serwisu, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.


§6
Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.ckm.pl.


§7
Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe podane przez finalistów konkursu są przetwarzane przez Teleaudio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu.
2.    Finaliści mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.§ 8
Moc wiążąca Regulaminu

1.    Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.    Zgłoszenie dokonane poprzez przesłanie wiadomości tekstowej SMS uznane będzie za zgodę Uczestnika na związanie się warunkami Konkursu, a określonymi niniejszym Regulaminem.


§9
Sąd i prawo właściwe

1.    Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Dodał(a): ckm Wtorek 15.11.2011