nagrody
LIGA CKM: ZAKOŃCZENIE AKTUALNEJ ROZGRYWKI ZA 10 DNI

LIDERZY SPOŁECZNOŚCI

Brak ostatnio aktywnych użytkowników.

Dołącz do ligi CKM

Regulamin konkursu internetowego „LIGA CKM

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu („LIGA CKM”) którego organizatorem jest wydawca serwisu CKM.PL (dalej: „CKM.PL”), tj. Marquard Media Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ulicy Wilczej 50/52 (dalej: „Wydawca CKM”).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie WWW.CKM.PL w okresie od 01.08.2014 do 31.08.2014 (dalej: „Okres Konkursu”).

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie Konkursu postanowienia.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, które akceptują niniejszy Regulamin oraz Regulamin serwisu ckm.pl.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2014 r. o godzinie 11:00 i trwa do 31.08.2014 r. do godziny 24:00.

2. W Konkursie biorą udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu ckm.pl na zasadach w nim przedstawionych.

3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zdobycie jak największej ilości punktów za aktywność w serwisie www.ckm.pl naliczanych według poniższych zasad:

- Dodanie zdjęcia do ulubionych: +3 dla autora zdjęcia

- Ocenienie zdjęcia: +1 dla autora zdjęcia

- Dodanie wideo do ulubionych: +3 dla autora wideo

- Oddanie głosu w sondzie: +1

- Dodanie komentarza, punkty otrzymuje komentujący maksymalnie 2 razy dziennie: +1

- Dodanie grupy na forum: +1

- Dodanie posta na forum do wątku związanego z artykułem: max 2 razy dziennie +1ptk

- Założenie wątku na forum: +1

- Ocenienie dowcipu: +1 dla autora dowcipu

- Zalogowanie się: +20. Użytkownik dostaje codziennie za zalogowanie się.

- Uzupełnienie profilu - imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, kraj, województwo, miasto, stan cywilny, edukacja, opis, szukam -> za każdy element: +1

W przypadku nienaturalnie przyśpieszonego przyrostu punktów na koncie użytkownika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji punktacji i w razie nieprawidłowości, odjęcia 90% posiadanych w danym miesiącu punktów (w momencie wykrycia spamu punktowego)

4. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu CKM.PL.

5. Zgłoszenie się do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi następujących oświadczeń i gwarancji:

a. Zgłoszone Zdjęcia przedstawiają Uczestnika zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania przez Organizatora z tych Zdjęć w celach związanych z Konkursem;

b. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęć oraz innych materiałów na potrzeby przeprowadzenia konkursu i na wszelkich polach eksploatacji, w tym również utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części, rozpowszechnianie i publikację w Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępnianie publiczne w ramach wystaw, pokazów i innych w ramach promocji niniejszego Konkursu.

c. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora z jego wizerunku utrwalonego na Zdjęciach w tym w szczególnie ich publikacji na stronie internetowej magazynu CKM.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.

7.  Z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia oraz Zdjęcia służą tylko i wyłącznie w celach Konkursu a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji tych zdjęć bądź materiałów przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zdjęć bądź materiałów na stronie internetowej są wyłączone.

8. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące naruszenia praw autorskich będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem akcesu do wzięcia udziału w konkursie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie ich praw. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia aktywności użytkownika w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich.

9. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Serwisu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Serwisu Zdjęć bądź materiałów, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych przez uczestników materiałów oraz komentarzy.

10. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą materiały bądź komentarze zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, i obowiązującym prawem czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec Organizatora.

11. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia nadużycia praw autorskich przez osoby trzecie, co do zamieszczanych przez Uczestnika Zdjęć, CKM.PL ma prawo usunąć zgłoszony zasób oraz odjąć 90 procent zdobytych w danym miesiącu przez Uczestnika punktów.

12. W przypadku dodawania tych samych Zdjęć a także treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, i obowiązującym prawem, CKM.PL ma prawo usunąć taki zasób oraz przyznać dwukrotną ilość ujemnych punktów w stosunku do całej objętości albumu, w którym dodano wspomniane Zdjęcia.

13. W przypadku dodania przez Uczestnika treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, i obowiązującym prawem czy przedstawiających marki konkurencyjne wobec Organizatora, a także spamu wymienionego w punkcie 12 §3, CKM.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia całego Albumu, w którym taki zasób się znajduje.

§ 4

Nagrody w Konkursie

1. Dla zwycięzców Konkursu LIGA CKM przewidziano 10 (słownie: dziesięć) nagród. Jedna nagroda przysługuje każdej z pierwszych dziesięciu osób w rankingu Ligi CKM na koniec cyklu rozliczeniowego.

2. Opis nagród:

- dziesięć bransoletek marki MOLLIEl - o wartości 69 złotych każda

3. W ciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni po zakończeniu Konkursu jego Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami, używając adresu e-mail podanego przy rejestracji do serwisu CKM.PL,w celu poinformowania o wygrane i uzyskania danych teleadresowych niezbędnych do wysłania nagrody. W przypadku wątpliwości dotyczących zdobytych punktów, termin ten może ulec wydłużeniu.

4. Użytkownik, aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer kontaktowy dla kuriera.

5. Dane wymienione w punkcie 4 § 4 wykorzystane będą wyłącznie w celu wysłania nagrody do Użytkownika.

6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie pięciu dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora o wygranej, nagroda zwycięzcy przepada na rzecz Organizatora.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

8. Zwycięzca oraz jego rodzina (krewni i powinowaci do drugiego stopnia) mają prawo do nagrody tylko raz w ciągu trwania dwóch kolejnych edycji konkursu (dwóch cykli miesięcznych). Dotyczy to również osób przebywających pod tym samym adresem co zwycięzca. Jeżeli zwycięzca (bądź jego rodzina) wygra drugi raz, nagroda przechodzi na kolejnego gracza w rankingu Ligi CKM

9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

10. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Wyłączną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady nagród ponosi jej producent.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Dział Nowe Media - Marquard Media Polska Sp.z o.o. ul. Wilcza 50/52; 00-679 Warszawa z dopiskiem "Konkurs LIGA CKM”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

4. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora na adres: [email protected]

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

7. Dane Osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych”) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Zabawy. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.

8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji w formie powiadomień mailowych oraz sms na podany numer telefony o wszystkich zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Konkursu. Uczestnicy otrzymują prawo do wcześniejszego uczestnictwa we wszystkich zabawach i akcjach specjalnych o których istnieniu otrzymali powiadomienie poprzez mail lub sms.

9. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową oraz SMS-ową o innych konkursach, usługach, zabawach i akcjach specjalnych organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące.

10. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52, w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Marquard Media Polska Sp. z o.o. tj.

11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52 na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę dla Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 50/52 na publikację danych osobowych na stronie internetowej ckm.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz miejscowości.”.