Telewizory 3D do wygrania!

Mamy do rozdania trzy telewizory Manta 3D LED3701, 37 cali

manta.jpgBy wziąć udział w konkursie, pstryknij sobie zdjęcie z aktualnym wydaniem miesięcznika CKM, najlepiej na tle starych numerów CKM. Potem wyślij foto na adres mejlowy  [email protected]  wpisując w temacie Manta. Nagrody otrzymaj ą czytelnicy, których zdjęcie najbardziej nas ubawi. 

REGULAMIN AKCJI WYGRAJ TELEWIZOR MANTA 3D

A.    Postanowienia ogólne.

1.    Akcja „Wygraj telewizor Manta 3D” (zwana dalej „Akcją”), jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o.  - Magazyn CKM  (zwanym dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji.
2.    W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B.    Czas trwania Akcji.

Akcja jest ogłoszona na łamach miesięcznika CKM numer 07/2012 i trwa do 15 lipca 2012

C.    Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia osób biorących w niej udział, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.    Zasady uczestnictwa w Akcji

1.    Akcja polega na: przesłaniu swojego zdjęcia z numerem 07/2012 magazynu CKM w ręku bądź na tle starych numerów CKM. Wygrywa osoba, której mina, która  najbardziej rozbawi Redakcję i Komisję Konkursową.

2.    Zgłoszenie czytelnika polega na przesłaniu do redakcji w terminach wskazanych w danym numerze miesięcznika CKM, na adres [email protected] zdjęć wraz z danymi ( imienia, nazwiska, miejscowości numeru telefony)  z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego na zdjęciu..

3.    Uczestnik Akcji może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

4.    Zakup CKM numer 07/2012 jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Redakcja CKM zastrzega sobie prawo, by uczestnik przedłożył wydanie CKM 07/2012 podczas odbierania nagrody.

5.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Akcji, przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

6.    Przesłanie Zgłoszenia do Akcji przez Uczestniczka, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczka następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestnika zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Akcją.
d.    Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Akcji, w tym do ich publikacji na łamach magazynu CKM
e.    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Akcji, wyłonienia laureatów Akcji oraz wydania nagród.

E.    Nagrody.

1.    Nagrody:
Trzy telewizory Manta 3D LED3701, 37 cali – po jednym dla każdego z trzech wybranych laureatów

2.    O przyznaniu Nagród Laureaci  zostaną poinformowani telefonicznie bądź pocztą mailową najpóźniej do 31 lipca 2012

3.    Nagroda zostanie wręczona osobiście w siedzibie redakcji bądź wysłana przesyłką pocztową bądź kurierską do Laureata na podany przez Laureata adres w ciągu 14 dni od daty poinformowania laureata o wygranej
4.    Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały  przyznane, są wyłączone.
5.    Nagroda w konkursie, z uwagi na to, że jej wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Laureatom po wpłaceniu przez nich należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laureat winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, Laureat zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. Nagroda zostanie wydana dopiero po wpłaceniu przez Laureata podatku. W przypadku braku wpłaty należnego podatku od nagrody w ww. terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa Laureata do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania Laureata lub podanego adresu do korespondencji lub zmianę innych danych – a uniemożliwiającą odbiór przez Laureata listu, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Laureata lub odbiór nagrody przez osobę nieupoważnioną w przypadku wysłania nagrody na adres wskazany przez Laureata. W takim przypadku Laureat nie ma roszczeń wobec Organizatora.

8.    W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureata w ciągu 2 miesięcy od zakończenia Konkursu nagroda pozostanie własnością Organizatora.


F.    Postanowienia końcowe.


1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Akcji spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Akcji. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Poprzez zgłoszenie udziału w Akcji uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Akcji, wyłonienia Laureatów Akcji oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora.  Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Akcji.  Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
3.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Akcji w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4.    Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział,  uczestnik Akcji  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść.
5.    Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Akcji.
6.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a)    zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b)    nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
7.    Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.ckm.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): ckm.pl Poniedziałek 18.06.2012