Sexy posters! Megaplakaty!

Oto one! Magiczne i kultowe plakaty CKM! Czy wiesz, że nasze postery są podziwiane i kolekcjonowane od lat i że czynią cuda?

konkurs plakatowy layout.jpg


Jakby radości z plakatów było mało, dajemy Wam możliwość zdobycia nagrody i zwiększenia puli szczęścia wraz z nadejściem marcowego CKM!

Poniżej regulamin akcji, a więcej szczegółów znajdziecie w najnowszym wydaniu CKM.

REGULAMIN KONKURSU CKM PLAKATOMANIA
1.    Konkurs prowadzony jest na łamach magazynu CKM i adresowany do pełnoletnich czytelników/czytelniczek magazynu CKM.
2.    Konkurs polega na przysyłaniu przez czytelników/czytelniczki amatorskich fotografii swoich jak i innych postaci oraz otoczenia, zrobionych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym oraz krótkiego opisu dotyczącego zdjęcia (jakie zmiany w życiu czytelnika nastąpiły po powieszeniu plakatu np. na ścianie).
3.    Wybrane przez redakcję zdjęcia, opublikowane na łamach magazynu CKM, zostaną nagrodzone plakatami filmowymi ufundowanymi przez Galerię Plakatu Polishposters.com
4.    Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą zwykłą na adres redakcji CKM, ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wraz z adresem nadawcy.
5.    Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Całość praw autorskich do Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko magazynowi CKM, w wypadku wykorzystania przez magazyn CKM z tych Zdjęć w celach związanych z Konkursem;
b.    Uczestnik upoważnia magazyn CKM do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Konkursu;
c.    Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez magazyn CKM z jego wizerunku utrwalonego na Zdjęciach w tym szczególnie ich publikacji na łamach magazynu CKM bądź stronie internetowej magazynu CKM.
d.    Uczestnik oświadcza, że wszystkie osoby utrwalone na zdjęciach wyrażają zgode na wykorzystanie zdjęć w tym szczególnie ich publikacji na łamach magazynu CKM bądź stronie internetowej magazynu CKM.
6.    Redakcja CKM zastrzega sobie prawo do zakończenia zabawy w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia.
7.    Z uwagi na to, iż nadesłane Zgłoszenia oraz Zdjęcia służą tylko i wyłącznie w celach Konkursu a udział w Konkursie nie gwarantuje publikacji tych zdjęć przez Wydawcę CKM,  jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych Zdjęć na stronie internetowej lub w magazynie CKM są wyłączone.
8.    Dane Osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.; dalej: „Ustawa o ochronie danych”) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.  Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.


Dodał(a): ckm Czwartek 16.02.2012