Konsola XBOX 360 do wygrania!

Do wygrania konsola XBOX 360 z limitowanej edycji stylizowanej na robota R2–D2 z „Gwiezdnych wojen” z grą „Star Wars Kinect” oraz 20 gier „Star Wars Kinect”.
xbox ckm.jpg


Aby wziąć udział w konkursie, musisz zrobić śmieszną minę i pstryknąć sobie zdjęcie z aktualnym wydaniem miesięcznika CKM. Potem wyślij foto na adres mejlowy [email protected]  wpisując w temacie XBOX 360. Uwaga: im śmieszniejsza mina – tym lepiej. Nagrody otrzymaj ą czytelnicy, którzy najbardziej rozbawią nas swoją miną .

REGULAMIN AKCJI WYGRAJ KONSOLE XBOX

A.    Postanowienia ogólne.

1.    Akcja „Wygraj konsole XBOX” (zwana dalej „Akcją”), jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Magazyn CKM (zwanym dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Akcji.
2.    W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne z wyłączeniem:
a.    pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b.    innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji,
c.    osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

B.    Czas trwania Akcji.

Akcja jest ogłoszona na łamach miesięcznika CKM numer 05/2012 i trwa do 16 maja 2012

C.    Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia osób biorących w niej udział, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.    Zasady uczestnictwa w Akcji

1.    Akcja polega na: przesłaniu swojego zdjęcia z numerem 05/2012 magazynu CKM w ręku, robiąc groźną, zabawną, itp. minę. Wygrywa mina, która redakcje najbardziej rozbawi lub wystraszy.


2.    Zgłoszenie czytelniczka polega na przesłaniu do redakcji w terminach wskazanych w danym numerze miesięcznika CKM, na adres [email protected], z dopiskiem w temacie „XBOX 360” zdjęć wraz wyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych- imienia, nazwiska, miejscowości oraz wizerunku.

3.    Uczestnik Akcji może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

4.    Zakup CKM numer 05/2012 jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Redakcja CKM zastrzega sobie prawo, by uczestnik przedłożył wydanie CKM 05/2012 podczas odbierania nagrody.

5.    Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Akcji, przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

6.    Przesłanie Zgłoszenia do Akcji przez Uczestniczka, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczka następujących oświadczeń i gwarancji:
a.    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b.    Uczestniczk zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c.    przesłane Zdjęcia przedstawiają Uczestniczka zaś całość praw autorskich do tych Zdjęć przysługuje wyłącznie Uczestnikowi  a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania z tych Zdjęć podczas i w celach związanych z Akcją.
d.    Uczestniczk upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zdjęć na potrzeby przeprowadzenia Akcji, w tym do ich publikacji na łamach magazynu CKM
e.    Uczestniczk wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji Akcji, wyłonienia laureatów Akcji oraz wydania nagród.

E.    Nagrody.

1.    Nagroda główna:
Konsola Xbox 360 z limitowanej edycji Star Wars wraz z grą Star Wars Kinect

2.    Nagrody pocieszenia:
20 gier na konsole Xbox

3.    O przyznaniu Nagród Laureaci  zostaną poinformowani telefonicznie  bądź pocztą mailową najpóźniej do 31 maja 2012

4.    Laureatom biorącym udział w  Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.    Jakiekolwiek roszczenia Laureatów biorących udział w  Akcji z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone

F.    Postanowienia końcowe.


1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Akcji spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Akcji. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
2.    Poprzez zgłoszenie udziału w Akcji uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Akcji, wyłonienia Laureatów Akcji oraz wydania Nagród. Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
3.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją  należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Komisja Akcji w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4.    Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w niej udział,  uczestnik Akcji  podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść.
5.    Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Akcji.
6.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
(a)    zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
(b)    nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
7.    Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.ckm.pl i  do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


Dodał(a): ckm.pl Poniedziałek 16.04.2012