Regulamin konkursu "CKM tu był" 2019


REGULAMIN KONKURSU "CKM TU BYŁ"


I Postanowienia ogólne

    •    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „CKM tu był” (dalej: „Konkurs”). Konkurs odbywa się cyklicznie, w edycjach miesięcznych, rozstrzyganych w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
    •    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 142A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000004199, NIP 5220059682, REGON 010279247 (dalej „Organizator”).
    •    Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
    •    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do osób, które ukończyły 18 lat.
    •    Odwołanie edycji Konkursu lub skrócenie czasu nadsyłania prac konkursowych w ramach danej edycji może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że może to nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia danej edycji Konkursu. O odwołaniu edycji Konkursu lub skróceniu czasu nadsyłania prac w ramach danej edycji Konkursu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.ckm.pl.
    •    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ckm.pl/konkursy/regulamin-konkursu-ckm-tu-byl-2-aa9,21879,1,a.html oraz w siedzibie Organizatora, w dni robocze w godzinach 9 - 17.


II Uczestnicy Konkursu

    •    Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
    •    Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (dalej „Uczestnik Konkursu”).
    •    W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie spełniają łącznie następujące warunki:
    •    zapoznały się z niniejszym Regulaminem i go akceptują;
    •    ukończyły 18 rok życia;
    •    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
    •    posiadają aktywny adres e-mail;
    •    posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
    •    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
    •    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, przekazywania jako pracy konkursowej materiałów zdjęciowych, do których Uczestnik nie odpowiednich ma praw lub zgód na korzystanie z wizerunku osób na nich przedstawionych, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdej edycji i na każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
    •    Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail.


III Czas trwania Konkursu

    •    Konkurs odbywa się cyklicznie, w kolejnych edycjach, których czas trwania i data rozstrzygnięcia wskazane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 może być modyfikowany przez Organizatora w zakresie dodawania kolejnych edycji Konkursu i odwoływania poszczególnych lub wszystkich kolejnych edycji Konkursu, przed początkową datą nadsyłania prac konkursowych w ramach danej edycji.


IV Przebieg Konkursu

    •    Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dowolnej kompozycji, zgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, na którym widoczne będzie papierowe wydanie magazynu „CKM” oraz, w terminie nadsyłania prac w danej edycji Konkursu (wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu):
    •    przesłanie zdjęcia na adres poczty elektronicznej [email protected]
lub
    •    opublikowanie zdjęcia na profilu Uczestnika w ramach portalu Instagram i oznaczenie go hashtagiem #ckmpolska oraz oznaczeniem profilu @ckmpolska.
    •    Spośród zdjęć nadesłanych na adres wskazany powyżej oraz opublikowanych i oznaczonych odpowiednimi hashtagami na profilu Instagram Uczestnika komisja konkursowa wybierze najlepsze prace. Ocena komisji konkursowej oparta będzie na następujących kryteriach: zgodność przesłanej pracy z tematem Konkursu, spełnienie przez pracę konkursową wymogów konkursu, oryginalność, kreatywność, twórczy koncept pracy autora.
    •    Każde zdjęcie traktowane będzie przez Organizatora jako odrębna praca konkursowa. Każdy Uczestnik Konkursu może wysyłać dowolną liczbę prac konkursowych.
    •    Posiedzenia komisji konkursowej i rozstrzygnięcie danej edycji Konkursu będzie następowało w datach wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
    •    Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane w jednym z kolejnych wydań magazynu „CKM”, w miejscu przeznaczonym na ten cel przez Redakcję magazynu. Zdjęcia będą publikowane wraz z imieniem Uczestnika.
    •    Publikowane w ramach Konkursu zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie ich nie naruszają. Uczestnik oświadcza również, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody osób umieszczonych na zdjęciu do zgłoszenia tego zdjęcia do Konkursu i korzystanie z niego przez Organizatora na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
    •    W szczególności zabronione jest:
    •    wykorzystywanie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
    •    wykorzystywanie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
    •    wykorzystywanie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;
    •    wykorzystywanie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim lub jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;
    •    wykorzystywanie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;
    •    wykorzystywanie treści o charakterze politycznym;
    •    wykorzystywanie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
    •    wykorzystywanie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
    •    wykorzystywanie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.
    •    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe oraz w razie gdyby praca konkursowa naruszała regulacje Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności fakt wykluczenia z Konkursu oraz konieczność zaspokojenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone w związku z wykorzystaniem ich wizerunku lub innych praw.
    •    Przesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń́ i gwarancji:
    •    Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność́ do czynności prawnych;
    •    Uczestnik zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
    •    Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie przesłanych danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
    •    przesłana praca konkursową jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.V Prawa autorskie do zdjęć przesłanych w ramach Zgłoszenia

    •    Z chwilą przysłania przez Uczestnika Konkursu na adres e-mail [email protected] jakichkolwiek zdjęć oraz w momencie opublikowania zdjęć na profilu Instagram Uczestnika wraz z dodaniem odpowiednich hashtagów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.) (dalej „Utwór"), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących:
    •    utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
    •    wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
    •    wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;
    •    wykorzystywanie przez Organizatora linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook lub innych serwisach internetowych;
    •    wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub ich następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora;
    •    wprowadzanie przez Organizatora zmian do Utworu;
    •    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
    •    Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora z Utworu przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.VI Komisja Konkursowa

    •    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych zdjęć i wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).
    •    W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.
    •    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu (z zastrzeżeniem prawa Uczestnika do złożenia reklamacji).


VII Nagrody

    •    Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia w magazynie CKM.
    •    Uczestnik Konkursu nie jest odrębnie informowany o tej publikacji.
    •    Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.
    •    Laureatom nie przysługują̨ roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany na ich równowartość́ pieniężną ani przekazania osobom trzecim o wypłatę̨ wartości ani o zamianę̨ przyznanej nagrody na inną.

VIII Dane osobowe

    •    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 142A.  
    •    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na promocji magazynu CKM za pomocą konkursu (art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -RODO)
    •    Administratorem danych osobowych przetwarza także dane na potrzeby:
    •    postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników.
    •    wydania nagrody i związanymi z tym ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i wynikające z przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku wykonanie obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
    •    Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa lub odpowiednio - brakiem możliwości otrzymania nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.  
    •    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być, wyłącznie w niezbędnym zakresie, przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
    •    Uczestnikom przysługuje prawo do:
    •    uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
    •    żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,
    •    żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
    •    przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
    •    złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
    •    W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować z  Organizatorem przez pocztę elektroniczną na adres [email protected]


IX Postępowanie reklamacyjne

    •    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany adres email: [email protected] najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia edycji Konkursu, w trakcie której Uczestnik nadesłał pracę konkursową. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika Konkursu, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
    •    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga komisja sprawdzająca w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Komisja sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
    •    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
    •    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję sprawdzającą.


X Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
    •    problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
    •    przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.


XI Postanowienia ogólne

    •    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.
    •    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
    •    Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
    •    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ckm.pl/konkursy/regulamin-konkursu-ckm-tu-byl-2-aa9,21879,1,a.html.
    •    Organizator  informuje,  że  Konkurs  nie  jest  organizowany  z  udziałem  ani  też sponsorowany  czy  wspierany  przez  właściciela  serwisu  społecznościowego  Instagram. Właściciel serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
    •    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „CKM tu był” Edycja / okres trwania edycji  / data nadsyłania prac / data rozstrzygnięcia konkursu

Edycja 3-2019       27.02.2019 - 26.03.2019 / 11.03.2019 / 26.03.2019 r.

Edycja 4-2019       27.03.2019 - 24.04.2019 / 8.04.2019 / 24.04.2019 r.
Edycja 5-2019       25.04.2019 - 28.05.2019 / 13.05.2019 / 28.05.2019 r.
Edycja 6-2019       29.05.2019 - 25.06.2019 / 10.06.2019 / 25.06.2019 r.
Edycja 7-2019       26.06.2019 - 30.07.2019 / 15.07.2019 / 30.07.2019 r.
Edycja 8-2019       31.07.2019 - 27.08.2019 / 12.08.2019 / 27.08.2019 r.
Edycja 9-2019       28.08.2019 - 24.09.2019 / 9.09.2019 / 24.09.2019 r.
Edycja 10-2019       25.09.2019 - 29.10.2019 / 14.10.2019 / 29.10.2019 r.
Edycja 11-2019       30.10.2019 - 26.11.2019 / 11.11.2019 / 26.11.2019 r.
Edycja 12-2019       27.11.2019 - 3.01.2020 / 10.12.2019 / 3.01.2020 r.


Dodał(a): CKM Piątek 22.02.2019