Regulamin Konkursu „20 LAT CKM”

Regulamin Konkursu „20 LAT CKM”
Zrzut ekranu 2018-05-30 o 12.00.33.png

I. Postanowienia ogólne


    •    Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „20 lat CKM” (w niniejszym regulaminie: „Konkurs”).
    •    Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
    •    Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, NIP 5220059682, REGON: 010279247, Kapitał zakładowy: 2 000 200,00 zł, wydawca polskiej edycji miesięcznika CKM  (w niniejszym regulaminie: „Organizator”).
    •    Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany do użytkowników sieci Internet.
    •    Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.ckm.pl (dalej: „Serwis Internetowy”).
    •    Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

    •    Celem Konkursu jest wyłonienie 5 osób spośród Uczestników Konkursu, którzy wykażą się największą kreatywnością i wygrają Nagrody przewidziane w Konkursie (dalej osobno „Laureat Konkursu”).

II. Uczestnicy Konkursu

    •    Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

    •    Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu” albo „Uczestnik”).

    •    W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:

    •    ukończyły 18. rok życia;
    •    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
    •    posiadają dostęp do Internetu;
    •    posiadają aktywne konto na instagramie;
    •    posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
    •    zaakceptowały Regulamin.

    •    Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą ich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

    •    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

    •    Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu przed zakończeniem trwania Konkursu, w tym pozbawić go Nagrody, jeśli dany Uczestnik jest do niej uprawniony, w sytuacji gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu lub gdy Organizator uzna udział Uczestnika w Konkursie za sprzeczny z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, z właściwym wizerunkiem CKM lub ze swoim własnym interesem w sensie materialnym bądź moralnym. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o podjęciu takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.  

III. Czas trwania
    •    Konkurs zostanie ogłoszony w Serwisie Internetowym.
    •    Konkurs trwa od dnia 30.05.2018 roku do dnia 10.06.2018 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17.06.2018 roku w Serwisie Internetowym WWW.ckm.pl.
IV. Przebieg Konkursu
    •    Aby wziąć udział w  Konkursie Uczestnik musi w okresie od dnia 30.05.2018 roku do dnia 10.06.2018 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem Instagrama dokonać zgłoszenia konkursowego.
    •    W celu dokonania skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie należy łącznie: (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”):

    •    Podać następujące informacje:

    •     wrzuć na Instagram swoje zdjęcie z 1998 roku
    •     pod zdjęciem krótko opisz jego historię
    •     otaguj profil @ckmpolska
    •    dodaj hashtag #CKM20

    •    Wykonać zadanie konkursowe, które będzie spełniać wymagania pkt. V, 1 oraz 2 Regulaminu i polega ono na wysłaniu zdjęcia (dalej: „Zadanie Konkursowe”):
CKM kończy 20 lat – a co Ty robiłeś 20 lat temu?
    •    Odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:
    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, czy wyznanie;
    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;

    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;
    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;

    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści o charakterze politycznym;
    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;

    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
    •    zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.


    •    Zgłoszenie Konkursowe, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że narusza którykolwiek warunek Regulaminu nie będzie uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięte.
    •    W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich albo tworzenie kont fikcyjnych. Takie Zgłoszenia Konkursowe nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną usunięte.
    •    Z uwagi na to, iż nadesłane odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego służą przeprowadzeniu Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje jakiejkolwiek ich publikacji przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych odpowiedzi są wyłączone.
    •    W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich oraz pokryć wszelkie koszty Organizatora poniesione z tego tytułu.
    •    Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego Zgłoszenia Konkursowego.

    •    W dniu 11.06.2018 odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego zostanie wyłonionych 5 zwycięskich odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, których autorzy zostaną jednocześnie Laureatami Konkursu.
    •     Zadania Konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
    •    Zgodność przesłanej pracy z tematem Konkursu,
    •    Oryginalność,
    •    Kreatywność,
  •    Twórczy koncept Uczestnika będącego autorek odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.


V. Prawa autorskie do  odpowiedzi przesłanych w ramach Zadania Konkursowego

    •    Przesłana odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, który musi posiadać całość praw autorskich do niej, wobec czego żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania z tej odpowiedzi podczas i w celach związanych z Konkursem
    •    przesłana odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich majątkowych i/lub osobistych oraz praw do znaków towarowych;

    •    Z chwilą przesłania przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, będącej elementem Zgłoszenia Konkursowego, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) (dalej: "Utwór"), Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z Utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
b) wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
c) wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;
d) współdzielenie przez Organizatora oraz Fundatora linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook lub innych serwisach internetowych;
e) wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub ich następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora;
f) wprowadzanie przez Organizatora zmian do Utworu;
g) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
    •    Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora z Utworu przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.
    •    Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu, pod warunkiem wydania Nagrody - praw autorskich do nagrodzonych odpowiedzi udzielonych w ramach Zadania Konkursowego, bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Laureat Konkursu odstępuje Organizatorowi wszelkie prawa do swojej odpowiedzi na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do odpowiedzi udzielonej w ramach Zadania Konkursowego oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej Nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

VI. Komisja Konkursowa

    •    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości dokonania Zgłoszeń Konkursowych, oceny odpowiedzi udzielonej w ramach Zadania Konkursowego i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).
    •    W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora konkursu.
    •    Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VII. Nagroda
    •    Nagrodami w Konkursie dla zwycięzców są: trzy trymery Quick Style marki WAHL oraz dla dwóch najlepszych zgłoszeń – zestawy męskich kosmetyków CLINIQUE ( w Regulaminie jako „Nagroda”).
    •    Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.
    •    Laureatowi Konkursu nie przysługuje roszczenie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną, ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie Nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Po odbiorze Nagroda nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
    •    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu Nagrody przez Organizatora na Instagramie i poinformowani o dalszych krokach związanych z wręczeniem Nagrody niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
    •    Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:
    •    Odmówi przyjęcia Nagrody,
    •    Kontakt z Laureatem Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po jego stronie,
    •    Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
    •    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem Nagrody wynikającym z winy Laureata Konkursu, w szczególności błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu lub innych danych.

VIII. Postępowanie reklamacyjne
    •    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora na jego korespondencyjny lub adres e-mail [email protected]  najpóźniej do 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres lub adres e-mail Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.
    •    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.
    •    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.
    •    Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

IX. Odpowiedzialność Organizatora

    •    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Internetowego z przyczyn za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
    •    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.

X. Postanowienia ogólne

    •    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.
    •    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
    •    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ckm.pl oraz w siedzibie Organizatora
    •    Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
    •    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cosmopolitan.pl.
    •    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
    •    Serwis Instagram oraz serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na ich łamach.


Dodał(a): CKM Środa 30.05.2018